Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Автомашины даатгалын онцгой стандартыг бий болгоход хүргэдэг зүйл нь таны аюулгүй байдал юм.

Танд тохирох даатгалыг бид санал болгох болно.

Car Mechanic

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • Зогсоолын эрсдэл

 • Байгалийн эрсдэл

 • Галын эрсдэл

 • Хулгайн эрсдэл

 

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо авто тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэд үндэслэн даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.

Car Park

Машины даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Зам тээврийн осол
 • Жолоо шилжүүлэх
 • Шилний хохирол
 • Дугуйнаас үүдэн гарах
 • Зогсоолд байрлуулах үед
 • Зогсоол талбайд байх үед
 • Зогсоол гараашд байх үед
 • Гуравдагч этгээдийн үйлдэл
 • Галын эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Бүрэн хулгай
 • Хэсэгчилсэн хулгай

Даатгалын үнэлгээ: Машины үнэлгээгээ сонгоно.

Heavy Machinery Parking Area

Хүнд машин механизмын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гал түймэр дэлбэрэлт

 • Ашиглалтын үеийн эрсдэл

 • Даатгуулагч хүнд даацын машин, механизмыг ашиглаж байх үед гарах онхолдох, мөргөлдөх, биет зүйл мөргөх зэрэг осол

 • Зогсоолын эрсдэл

 • Хулгайн эрсдэл

 • Байгалийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээ: Даатгуулах машин менанизмын зах зээлийн үнэд үндэслэн тогтооно.

Traffic Jam

Тээврийн хэрэгслийн Ийзи даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо авто тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэд үндэслэн даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.