1000_F_234813383_bE3zVSXclqYEDKxRtDazfB54jfSRsHCK.jpg

Байшин барилга

Түүхэн барилгаас эхлээд өндөр байшинг хүртэл бид даатгана.

Даатгуулах

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Даатгалын үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгалын зүйлийн тодорхой хугацааны дундаж үлдэгдлийг үндэслэн талууд харилцан тохиролцож тогтооно.

Marble Surface
Smiling Portrait

Даатгалын андеррайтер

О.Мөнхгэрэл

Таны хөрөнгөнд учирсан гэнэтийн эрсдэлийн улмаас танд үүсэх санхүүгийн эрсдэлээс даатгал таныг хамгаална

  • Facebook

Munkhgerel Oyunbaatar

  • Whatsapp

88886098

  • Tidal