Хөрөнгийн даатгал

Хөрөнгө гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж байгаа эсвэл тухайн байгууллагын хяналтад байгаа мөнгөөр хэмжигдэх боломжтой эдийн засгийн нөөц баялгийг хэлнэ.

Танд тохирох даатгалыг бид санал болгох болно.

Modern House

Байшин, барилгын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт

 • Цахилгаан эрчим хүч

 • Сантехникийн гэмтэл 

 • Байгалийн гамшиг 

 • Гуравдагч этгээд учруулсан хохирол  

 • Хулгай дээрэм

 • Үйлдвэрийн осол

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгалын зүйлийн тодорхой хугацааны дундаж үлдэгдэлд үндэслэн талууд харилцан тохиролцож тогтооно.

Beer Brewery Machine

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт 
 • Цахилгаан эрчим хүч 
 • Сантехникийн гэмтэл 
 • Байгалийн гамшиг 
 • Гуравдагч этгээд учруулсан хохирол 
 • Хулгай дээрэм 
 • Үйлдвэрийн осол

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгалын зүйлийн зах зээлийн үнийг үндэслэн талууд харилцан тохиролцож тогтооно.

Second Hand Store

Бараа материалын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт 

 • Цахилгаан эрчим хүч

 • Сантехникийн гэмтэл

 • Байгалийн гамшиг 

 • Гуравдагч этгээд учруулсан хохирол

 • Хулгай дээрэм

 • Үйлдвэрийн осол

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгалын зүйлийн тодорхой хугацааны дундаж үлдэгдэлд үндэслэн талууд харилцан тохиролцож тогтооно.

Wooden Cabin

Хөрөнгийн Ийзи даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Үер

 • Гал

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Гэр бол:           2,000,000₮ хамгаалалт - 20,000₮

Байшин бол:  8,000,000₮ хамгаалалт - 50,000₮

Хашаа бол:     1,000,000₮ хамгаалалт - 5,000₮

Laptop

Эд хөрөнгийн даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт ( Гал, галаас үүдэлтэй дэлбэрэлт, тэсрэлтийн эрсдэл хамаарна )

 • Цахилгаан эрчим хүч ( хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл )

 • Сантехникийн гэмтэл ( цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл )

 • Байгалийн гамшиг ( үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга )

  

   Нэмэлт эрсдэл:

 • Гуравдагч этгээд учруулсан хохирол

 • Хулгай дээрэм

 • Үйлдвэрийн осол

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгалын зүйлийн тодорхой хугацааны дундаж үлдэгдлийг үндэслэн талууд харилцан тохиролцож тогтооно.