Хариуцлагын даатгал

Хариуцлага гэдэг нь тухайн этгээд эсвэл байгууллагын бусдын өмнө, бусдын эзэмшлийн бүхий л эдэд хүлээж буй үүргийг хэлнэ.

Танд тохирох даатгалыг бид санал болгох болно.

Man in Suit Signing

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөнд хохирол учруулах

 • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах

Даатгалын үнэлгээ:

Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 1,000,000₮

Taking Notes

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Даатгуулагчийн ажилтан даатгал үйлчлэх хүрээнд ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ:

 • Үйлдвэрлэлийн осол
  Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин болон хурц хордлогын улмаас нас барах

 • Хөдөлмөрийн чадвараа алдах

Даатгалын үнэлгээ: Нэг ажилтны хувьд даатгалын үнэлгээг 36 сарын цалингийн нийлбэрээр тогтооно. Даатгалын нийт үнэлгээг нийт ажилтны тоогоор үржүүлж тогтооно.

Colleagues in Meeting

Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөнд хохирол учруулах

 • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах

Даатгалын үнэлгээ:

Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 10,000,000₮

Nice Taxi Driver

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Амь нас

 • Эрүүл мэнд

 • Эд хөрөнгөнд хохирол учруулах

Даатгалын үнэлгээ: Машины ангиллаас хамаарч тогтсон дүнтэй байдаг.

Driving a Van

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Амь нас

 • Эрүүл мэнд

 • Эд хөрөнгөнд хохирол учруулах

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгуулагч өөрөө тогтоох бөгөөд үнэлгээний доод хязгаар нь 2,000,000₮ байна.

Signing a Contract

Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Амь нас

 • Эрүүл мэнд

 • Эд хөрөнгөнд хохирол учруулах

​​​

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 10,000,000₮ байна