Эрэлт ихтэй онцлох даатгал 

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Иргэн таны санаатай болон санамсар болгоомжгүй үйлдсэн эрсдэл, гуравдагч этгээдээс санаатай болон санамсаргүй үйлдсэн  эрсдэлд эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй тохиолдолд нөхөн олговор олгодог даатгалын бүтээгдэхүүн юм.