top of page

Эрэлт ихтэй онцлох даатгал 

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Иргэн таны санаатай болон санамсар болгоомжгүй үйлдсэн эрсдэл, гуравдагч этгээдээс санаатай болон санамсаргүй үйлдсэн  эрсдэлд эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй тохиолдолд нөхөн олговор олгодог даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

bottom of page