Asset_14x.png

Хариуцлагын даатгал

Хариуцлага гэдэг нь тухайн этгээд эсвэл байгууллагын бусдын өмнө, бусдын эзэмшлийн бүхий л эдэд хүлээж буй үүргийг хэлнэ.