top of page
Asset_14x.png

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Иргэн таны санаатай болон санамсар болгоомжгүй үйлдсэн эрсдэл, гуравдагч этгээдээс санаатай болон санамсаргүй үйлдсэн  эрсдэлд эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй тохиолдолд нөхөн олговор олгодог даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Asset_14x.png

Утасны дугаар

Имэйл

Сошиал хаяг

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page