top of page
Asset_134x_-_Copy.png

Нөхөн төлбөр

Холбоо барих

Даагалы тохилдол

Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэх зөвлөгөө

Цахимаар нөхөн төлбөрийн материалыг бүрдүүлэхдээ дараах зааврын дагуу бүрдүүлнэ.

Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэх

1. Даатгалын гэрээ хүчинтэй байх.

2. Тухайн үеийн ослын зургийг 4 талаас нь холоос дарж баталгаажуулсан байх.

3. Хоёр талын тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ болон жолооны үнэмлэх.

4. Хохирол үнэлгээ.

5. Шаардлагатай бол эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт дүгнэлт авах.

6. Хэрвээ нөхөн төлбөр авч байгаа талын автомашин нь ББСБ эсвэл Байгууллага дээр байдаг бол уг байгууллагаас данс тусгасан албан тоот авах. Харин уг машины өмчлөгч нь хувь хүн бол автомашины эзэмшигчийн данс байх.

Хэрвээ та цахимаар материалаа бүрдүүлж байгаа бол энэ бүх материалыг тод гаргацтай эгц дээрээс нь зургийг нь дарж явуулна уу.

Та үнэлгээний зургийг дарж явуулахдаа анхаарах зүйлс:

standart.jpg
standart.jpg
standart.jpg

3. Хуудас болгоноор тусад нь дарж явуулах

2. Тод дарж явуулах

1. Эгц дээрээс нь дарж явуулах

Бүдүүлэлт
Asset_134x_-_Copy.png

Нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх алхам

  1. Нөхөн төлбөрийн материал бүрэн бүрдүүлж даатгалд илгээх

  2. Нөхөн төлбөрийн материалыг судлах

  3. Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргах

  4. Даатгуулагчийн данс руу нөхөн төлбөр шилжих

Шийдвэрлэлт

Нөхөн төлбөрийн маягт

bottom of page