Select Page

Хөрөнгө оруулалт

Манай компани Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 249,250,279 дугаар тогтоолуудаар тус тус батлагдсан журмын дагуу даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах, даатгагчийн  мөнгөн хөрөнгийг хангалттай хүрэлцэхүйц, баталгаатай байлгахад үндэслэсэн дараахь чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийн нөөц сангаа нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.

1.Засгийн газрын бонд худалдан авах

2.Тухайн даатгалын компанийн холбогдох этгээдэд үл хамаарах банк бус санхүүгийн байгууллагад итгэлцлээр байршуулах мөнгөн хөрөнгө

3. Банкны хадгаламжид байршуулах

4. Өрийн бичиг, үнэт цаас худалдан авах