Select Page

Loading of iron ore

Даатгалын зүйл- Замын хөдөлгөөнд оролцдоггүй хүнд болон тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизм

Даатгалын эрсдэл

  • Ашиглалтын үеийн эрсдэл
  • Ашиглалтын бус үеийн эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол
  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Байгалийн гамшиг
  • Хулгай дээрэм

Даатгалын үнэлгээ, хураамж  – Даатгалын үнэлгээг тухайн машин механизмын зах зээлийн үнийг баримтлан  тогтоох бөгөөд даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тооцно. Хураамжийн хэмжээ нь даатгуулагчийн эрсдэлийн түвшингээс хамаарна.

Нөхөн төлбөр-  Даатгалын эрсдэлийн улмаас хохирол үүссэн тохиолд даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлбөрийг олгоно. Нөхөн төлбөрийг хэмжээг тогтоохдоо даатгалын үнэлгээ болон зах зээлийн үнийг харьцуулсан хувиар тооцно.