Select Page

Даатгалын зүйл

Урьдчилгаа төлбөр

Даатгалын эрсдэл

Даатгуулагчийн захиалагч талтай байгуулсан ……………………….. ажлын гэрээний урьдчилгаа төлбөрийг зориулалт бусаар ашиглах

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Даатгалын үнэлгээг тухайн ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу хийгдсэн урьдчилгаа төлбөрийн үнийн дүнг үндэслэн тогтоох бөгөөд даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тооцно.

Нөхөн төлбөр

Даатгалын эрсдэлийн улмаас хохирол үүссэн тохиолд даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлбөрийг олгоно.