Select Page

Даатгалын зүйл

Даатгуулагч тээвэрлэж буй ачаа бараанд хохирол учруулсны улмаас хүлээх хуулийн хариуцлага

Даатгалын эрсдэл

Даатгуулагч санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас зам тээврийн осол гаргаж тээвэрлэж буй ачаа бараанд хохирол учруулах

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Тээвэрлэх ачаа барааны нэр төрөл үнээс хамаарч тогтооно. Даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тооцох ба хураамжийн хувь нь даатгуулагчийн эрсдэлийн түвшнээс хамаарна.

Нөхөн төлбөр

Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.

Даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг хохирол бүрийн 20% -байна.