Select Page

Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн мал, амьтад даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.

Даатгалын зүйл

Мал амьтад

Даатгалын эрсдэл

  • Байгаль /цасан бх шороон шуурга, мөндөр, үер, хүйтэн бороо, аянга, ган, зуд, газар хөдлөлт, ургамал бодисоос хордох, чоно нохойд бариулах / гэх мэт
  • Халдварт өвчин /шүлхий, мялзан, ям, годрон, галзуу, боом, сахуу, дуут, хавдар, цусан хавдар, сохор догол, бруцеллёз/

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Малын даатгалын үнэлгээг тухайн орон нутгийн зах зээлийн үнийн түвшинг харгалзан даатгагч, даатгуулагч  нар харилцан тохиролцож тогтооно.

Малын даатгалын хураамжийг эрсдэлийн түвшин, даатгалын хамралтын түвшин, даатгуулагчийн мал маллагааны арга туршлагыг харгалзан даатгалын үнэлгээнээс 4.0%-6.0%-иар тооцно.

Нөхөн төлбөр

Даатгалын эрсдлийн улмаас хохирол гарсан тохиолдолд үнэлгээнээс ашиглаж болох зүйлсийн үнийг хасаж зах зээлийн үнэлгээнээс 100%-иар тооцож олгоно.