Select Page

Даатгалын зүйл- Гэр, хашаа, байшин

Энэхүү даатгал нь гэр хорооллын айл өрхүүдэд зориулсан гэр, байшин, хашааны даатгалыг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэж эрсдэл гарсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг шуурхай олгох даатгал юм.

Даатгалын эрсдэл

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт
 • Үер

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Гэр

 • Үнэлгээ: 2 сая ₮
 • Хураамж: 20,000₮

Байшин

 • Үнэлгээ: 8 сая ₮
 • Хураамж: 50,000 ₮

Хашаа

 • Үнэлгээ: 1 сая ₮
 • Хураамж: 5,000 ₮

Нөхөн төлбөр

 • Даатгалын хамгаалалт нь даатгагчид мэдэгдсэнээс хойш 7 хоногийн дараагаас үйлчилж эхэлнэ.
 • Даатгуулагч даатгалын тохиолдол болсныг мэдсэнээс хойш даатгагчид 24 цагийн дотор мэдэгдэх үүрэгтэй.
 • Даатгалын тохиолдол гарсан үед Онцгой байдлын газарт мэдэгдэж хохирлын хэмжээг тогтоолгоно.
 • Нөхөн төлбөр авахад шаардлагатай баримтуудыг үндэслэн ажлын 5 хоногт багтаан нөхөн төлбөр олгоно.