Select Page

Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлага

Даатгалын эрсдэл

Даатгуулагч нь автотээврийн хэрэгсэл жолоодож явахдаа гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулах

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Даатгалын үнэлгээг даатгуулагч өөрөө тогтоох бөгөөд үнэлгээний доод хязгаар нь 2,000,000 төгрөг байна. Даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тооцно.

Нөхөн төлбөр

Даатгалын үнэлгээний 60%-иар гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан хохирлыг, үлдсэн 40%-иар эд хөрөнгөнд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.

Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг нь даатгалын тохиолдол бүрт нийт хохирлын 20% байна.