Select Page

Даатгалын зүйл

Тодорхой нэг ажил гүйцэтгэх гэрээтэй холбоотой захиалагчийн өмнө гаргаж буй баталгаа, гэрээ даатгалын хугацаанд цуцлагдах

Даатгалын эрсдэл

  • Даатгуулагчийн захиалагч талтай байгуулсан ………… ажлын гэрээ цуцлагдах
  • Даатгуулагч дампуурах
  • Даатгуулагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөний улмаас гэрээ цуцлагдах

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Даатгалын үнэлгээг тухайн ажил гүйцэтгэх гэрээний үнийн дүнг үндэслэн тогтоох бөгөөд даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тооцно. Хураамжийн хэмжээ нь даатгуулагчийн эрсдэлийн түвшингээс хамаарна.

Нөхөн төлбөр

Даатгалын эрсдэлийн улмаас хохирол үүссэн тохиолд даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлбөрийг олгоно.