Select Page

Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаатай санамсаргүй үйлдлээс шалтгаалсан хуулийн хариуцлага

Даатгалын эрсдэл

Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаатай буруутай үйлдлээс шалтгаалж гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учрах

Даатгалын үнэлгээ хураамж

Даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтоох ба үнэлгээний доод хязгаар нь 1,000,000 ₮ байна. Даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тооцно.

Нөхөн төлбөр

Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.