Select Page

Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлын хариуцлага

Даатгалын эрсдэл

  • Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөнд хохирол учруулах
  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтоох ба үнэлгээний доод хязгаар нь 10,000,000 ₮ байна. Даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тооцох ба хураамжийн хувь нь даатгуулачийн эрсдлийн түвшингээс хамаарна.

Нөхөн төлбөр

Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.