Select Page

Даатгалын зүйл
Агаарын хөлөг, их бие, түүний сэлбэг хэрэгсэл
Даатгалын эрсдэл
Агаарын хөлгийн газарт байх үеийн болон нислэгийн үед учирч болох бодит хохирол учруулах эрсдэлүүд
Даатгалын үнэлгээ, хураамж
Даатгалын үнэлгээг тухайн агаарын хөлгийн өөрийн үнэлгээг үндэслэн тогтооно. Даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс хувиар тогтоох бөгөөд хураамжийн хувийг давхар даатгалын хураамжийн хувиас хамааруулан тогтооно.
Нөхөн төлбөр
Даатгалын эрсдэлийн улмаас үүссэн хохирлыг даатгалын үнэлгээнд багтаан 100 хувь нөхөн төлнө.