Select Page

Хөрөнгийн даатгал

Барьцаа хөрөнгийн даатгал

Зээл авсан даатгуулагчийн барьцаанд тавьж буй хөрөнгөнд даатгалын эрсдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд даатгуулагчийн хариуцах хэсгийг хасч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлбөрийг олгоно.

Даатгалын зүйл

 • Даатгуулагчийн барьцаанд тавьсан хөрөнгө /Барилга байгууламж, машин техник, бүх төрлийн хөрөнгө/

Даатгалын эрсдэл

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөл
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи/

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

 • Даатгалын үнэлгээг даатгалын зүйлийн зах зээлийн үнийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.
 • Даатгалын хураамжийг барьцаа хөрөнгийн нэр төрөл, байршил, үнэлгээ зэргээс хамааруулан харилцан тохиролцож тогтооно.

Даатгалын нөхөн төлбөр

 • Даатгуулагчийн хөрөнгөнд даатгалын эрсдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг 100% олгоно.
 • Даатгуулагчийн буруутай үйлдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд даатгуулагч хохирлын 20%-ийг өөрөө хариуцна.

   

  post-628