Select Page

Эд хөрөнгийн даатгал

home insurance1Барилга орон сууц, хашаа байшин, сэлбэг хэрэгсэл, машин, тоног төхөөрөмж зэрэг даатгуулагчийн хөрөнгөнд учирсан хохирлыг даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.

Даатгалын зүйл:
 • Үл хөдлөх хөрөнгө, барилга байгууламж
 • Тавилга эд хогшил
 • Цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
Даатгалын эрсдэл:
  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл
  • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөл
  • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи/

Нэмэлт эрсдэл

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл
 • Ахуйн эрсдэл
 • Хулгай дээрэм түүний үр дагавар
Даатгалын үнэлгээ, хураамж:
 • Даатгалын үнэлгээг даатгалын зүйлийн өөрийн өртөг болон зах зээлийн үнийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.
 • Даатгалын хураамжийг даатгуулсан хөрөнгийн хийц материал, байршил, зориулалт зэргээс хамааруулан тогтооно.
Даатгалын нөхөн төлбөр:
 • Даатгуулагчийн хөрөнгөнд даатгалын эрсдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг 100% олгоно.
 • Даатгуулагчийн буруутай үйлдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд даатгуулагч хохирлын 20%-ийг өөрөө хариуцна.