Select Page

8

Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа эд хөрөнгөнд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.
ДААТГАЛЫН
ЗҮЙЛ
Бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгүүд байна
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА Даатгалын хугацаа нь 1 жил байна.
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ ХУВИЛБАР 1 ХУВИЛБАР 2
Гал түймэр, дэлбэрэлт
– Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл
– Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөл
– Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи, цасан болон шороон шуурга
Гэрээний хамрагдахгүй хэсэгт заагдснаас бусад бүх төрлийн гэнэтийн санамсаргүйгээр бодит хохирол учруулах эрсдэлНӨХӨН
ТӨЛБӨР
Даатгуулагчийн хөрөнгөнд даатгалын эрсдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг 100% олгоно.
– Даатгуулагчийн буруутай үйлдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд даатгуулагч хохирол бүрийн 20%-ийг өөрөө хариуцна.