Select Page

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

32_994854d08c10d6995e205b34546728028ba3c57cДаатгуулагч эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу хариуцсан ажилдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулсан тохиолдолд учирсан хохирлоос даатгуулагчийн хариуцах хэсгийг хасч даатгалын үнэлгээний хязгаарт багтаан нөхөн төлбөрийг олгоно.

Даатгалын зүйл
  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулах хохирлын хариуцлага
Даатгалын эрсдэл
  • Даатгуулагч эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу хариуцсан ажилдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учрах
Даатгалын үнэлгээ, хураамж
  • Даатгалын үнэлгээг даатгуулагч өөрөө тогтоох бөгөөд үнэлгээний доод хязгаар нь 1,000,000 төгрөг байна.
  • Даатгалын хураамжийг даатгуулагчийн эрхэлж буй ажил мэргэжлээс хамааруулан харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын нөхөн төлбөр
  • Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг нь даатгалын тохиолдол бүрт нийт хохирлын 20% байна.