Select Page

14

Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн замын хөдөлгөөнд оролцох явцдаа гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулсан тохиолдолд даатгагч бодит хохирлын дүнг үндэслэн даатгалын үнэлгээний хязгаарт багтаан нөхөн төлбөрийг олгоно.
ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ Даатгуулагчийн буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлага
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА Даатгалын хугацаа нь 1 жил байна.
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ Даатгуулагч нь автотээврийн хэрэгсэл жолоодож явахдаа гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулах
ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо зээлийн хэмжээг үндэслэн тогтооно
ХУРААМЖИЙН ХУВЬ Даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс 2.0%-4.0%-иар тооцно.
НӨХӨН ТӨЛБӨР Даатгалын үнэлгээний 60%-иар гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан хохирлыг, үлдсэн 40%-иар эд хөрөнгөнд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө
– Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг нь даатгалын тохиолдол бүрт нийт хохирлын 20% байна.