Select Page

20

Энэ даатгалаар даатгуулагч гадаад улс оронд зорчиж байхдаа даатгалын эрсдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд уг хохирлыг даатгалын үнэлгээний хязгаарт багтаан нөхөн төлнө.
ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ Амь нас, эрүүл мэнд
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА Даатгалын хугацаа нь даатгуулагчийн зорчих хугацаанаас хамаарна.
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ Гэнэтийн осол
– Гэнэийн өвчлөл
– Ачаа тээш хоцрох, алдагдах
– Нислэг хойшлогдох
– Хуулийн хариуцлаг
ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ,
ХУРААМЖ
Даатгуулагчид дараах хөнгөлөлт үзүүлнэ.
– Даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүд – 5%
– 10-аас дээш хүнтэй групп – 8%
– 20-аас дээш хүнтэй групп – 10%
ХУРААМЖИЙН ХУВЬ Даатгалын хураамжийг даатгалын үнэлгээнээс 2.0%-4.0%-иар тооцно.
НӨХӨН ТӨЛБӨР Даатгалын үнэлгээний 60%-иар гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан хохирлыг, үлдсэн 40%-иар эд хөрөнгөнд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө
– Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг нь даатгалын тохиолдол бүрт нийт хохирлын 20% байна.Бүсчлэл Америк, Канад, Японоос бусад улсууд Америк, Канад, Япон
Даатгалын үнэлгээ 20,000 USD 50,000 USD 100,000 USD 20,000 USD 50,000 USD 100,000 USD
Даатгалын хугацаа
4 өдөр 5 6 8 9.2 11.5 15
7 өдөр 7.5 10.5 13 13.8 17.3 22.4
10 өдөр 11 14 18 21.6 27 35.1
14 өдөр 13.5 17.5 23 27.4 34.3 44.5
21 өдөр 16.5 21 28 36 45 58.5
31 өдөр 25 32.5 43 56 70 91
45 өдөр 31.5 40.5 52 67.6 84.5 109.9
65 өдөр 33 42 55 74.2 92.8 120.6
92 өдөр 41 52 67 91.8 114.8 149.2
1 жилийн олон удаагийн 120 150 200 264 330 429НАСНЫ ХЯЗГААР Доорхи насны даатгуулагчийн хураамжийг нэмэгдүүлж тооцно.
– 71-79 настай өндөр настанд үндсэн хураамжийг 2 дахин
– 80-84 настай өндөр настанд үндсэн хураамжийг 3 дахин
НӨХӨН ТӨЛБӨР Даатгуулагчид учирсан эрсдлийн улмаас гарсан эмчилгээний зардлыг даатгалын үнэлгээний хязгаарт багтаан нөхөн төлнө.
– Ачаа тээш хоцрох, алдагдах, нислэг хойшлогдох, хуулийн хариуцлага алдах зэрэг нэмэлт хамгаалалтуудыг тогтоосон хязгаарт багтаан нөхөн төлнө.