Select Page

Хөрөнгийн даатгал

Барилга урсралтын даатгал

construction_ins
Барилга угсралтын ажил, барилгын материал, барилгын талбайд суурилуулсан тоног төхөөрөмж, машин механизм болон барилгын ажлын явцад гуравдагч этгээдийн өмнө үүсэх хуулийн хариуцлагыг нөхөн төлнө.

Даатгалын зүйл

 • Барилга угсралтын ажил
 • Барилгын материал, түр суурилуулсан тоног төхөөрөмж, ажлын машин техник
 • Барилга угсралтын ажлаас үүдэн гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

Даатгалын эрсдэл

Хөрөнгө 

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзэл, хэт ачаалал
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи/

Тээврийн хэрэгсэл 

 • Хөдөлгөөн оролцох үеийн эрсдэл
 • Байгаалийн эрсдэл
 • Галын эрсдэл
 • Цахилгааны эрсдэл
 • Хулгайн эрсдэл

Хариуцлага 

 • Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдэд хохирол учрах

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал 

 • Үйлдвэрлэл техникийн осол
 • Байгалийн эрсдэл
 • Мал амьтдын нөлөөгөөр үүсэх
 • Тээврийн хэрэгсэлтэй харьцах үеийн болон зам тээврийн осол
 • Гадны нөлөөллийн гэнэтийн осол
 • Даатгалын үнэлгээ

 • Хийж гүйцэтгэх ажлын тухайн үеийн төсөвт өртөг эсвэл Даатгуулагчийн захиалагч талтай байгуулсан гэрээний үнэ
 • Барилгын талбайд буулгасан барилгын материал, байрлуулсан ажлын машин, тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн үнэ
 • Даатгуулагч өөрөө тогтоосон барилгын ажлын үеэр гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагын хэмжээ

Даатгалын хураамж

 • Даатгуулагчийн үйл ажиллагааны туршлага, барилгын ажлын явц, байршил, нийт өртөг зэргээс хамааруулан даатгалын хураамжийг харилуаг тохиролцож тогтооно.

Даатгалын нөхөн төлбөр

 • Барилга угсралтын ажлын явцад даатгалын эрсдлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд тухайн барилгын төсвийн гүйцэтгэл, төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь, түүнтэй холбогдон гарсан зардал зэргийг үндэслэн хохирлын хэмжээг тогтооно.
 • Тоног төхөөрөмж, машин механизмыг зах зээлийн үнээр даатгуулсан тохиолдолд учирсан хохирлыг 100% нөхөн төлнө.
 • Хариуцлагын даатгалын хувьд даатгуулагчийн бусдад учруулсан хохирлын дүнг үндэслэн даатгуулагчийн хариуцах хэсгийг хасч тооцон даатгагч мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлнө.

   

  post-584