Select Page

3

Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн мал, амьтдад даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.
ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ Гэр, Байшин, Хашаа
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА Даатгалын хугацаа нь 1 жил байна
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ Гал түймэр, дэлбэрэлт
– Үер
ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ,
ХУРААМЖ
Даатгалын зүйл Гэр Байшин Хашаа
Даатгалын хураамж 20,000₮ 50,000₮ 5,000₮
Даатгалын хамгаалалт 2,000,000₮ 8,000,000₮ 1,000,000₮
НӨХӨН ТӨЛБӨР Даатгалын хамгаалалт нь даатгагчид мэдэгдсэнээс хойш 7 хоногийн дараагаас үйлчилж эхэлнэ.
– Даатгуулагч даатгалын тохиолдол болсныг мэдсэнээс хойш даатгагчид 24 цагийн дотор мэдэгдэх үүрэгтэй.
– Даатгалын тохиолдол гарсан үед Онцгой байдлын газарт мэдэгдэж хохирлын хэмжээг тогтоолгоно.
– Нөхөн төлбөр авахад шаардлагатай баримтуудыг үндэслэн ажлын 5 хоногт багтаан нөхөн төлбөр олгоно.