Select Page

Хөрөнгийн даатгал

ИЙЗИ ДААТГАЛ

Энэхүү даатгал нь гэр хорооллын айл өрхүүдэд зориулсан гэр, байшин, хашааны даатгалыг иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж эрсдэл гарсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг шуурхай олгох даатгал юм.
ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ Гэр, Байшин, Хашаа
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА Даатгалын хугацаа нь 1 жил байна
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ Гал түймэр, дэлбэрэлт
– Үер
ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖ Даатгалын зүйл Гэр Байшин Хашаа
Даатгалын хураамж 20,000₮ 50,000₮ 5,000₮
Даатгалын хамгаалалт 2,000,000₮ 8,000,000₮ 1,000,000₮
НӨХӨН ТӨЛБӨР Даатгалын хамгаалалт нь даатгагчид мэдэгдсэнээс хойш 7 хоногийн дараагаас үйлчилж эхэлнэ.
– Даатгуулагч даатгалын тохиолдол болсныг мэдсэнээс хойш даатгагчид 24 цагийн дотор мэдэгдэх үүрэгтэй.
– Даатгалын тохиолдол гарсан үед Онцгой байдлын газарт мэдэгдэж хохирлын хэмжээг тогтоолгоно.
– Нөхөн төлбөр авахад шаардлагатай баримтуудыг үндэслэн ажлын 5 хоногт багтаан нөхөн төлбөр олгоно.

 

3

 

 

 

 

post-1603