Select Page

29

Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.
ДААТГАЛЫН
ЗҮЙЛ
Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулах хохирлын хариуцлага
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА Даатгалын хугацаа нь 1 жил байна.
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулах хохирлын хариуцлагаДаатгалын төрөл Даатгалын үнэлгээ
Байгууллагын ерөнхий хариуцлага Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 10,000,000₮
Удирдах ажилтны хариуцлага Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 50,000,000₮
Ажил олгогчийн хариуцлага Ажилтнуудын 36 сарын цалингийн нийлбэрээр тогтооно
Мэргэжлийн хариуцлага Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 1,000,000₮
Тээвэрлэгчийн хариуцлага төрөл, үнэнээс хамаарч тогтооно
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хариуцлага Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 10,000,000₮НӨХӨН
ТӨЛБӨР
Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.
– Нэг удаагийн тохиолдолд олгох нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ нь даатгалын үнэлгээний 50% байна.
– Даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг хохирол бүрийн 20%-байна.