Select Page

work_in
Гэнэтийн аваар, ослын улмаас гэмтэж бэртсэн тохиолдолд гарах эмчилгээний зардлыг нөхөн төлөх бөгөөд даатгалын хамгаалалт зөвхөн ажлын байранд бус даатгуулагчийг хаана ч явсан 24 цагийн туршид үйлчилнэ.

Даатгалын зүйл
  • Даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд
Даатгалын эрсдэл
  • Үйлдвэрлэл техникийн осол
  • Байгалийн эрсдэл
  • Мал амьтдын нөлөөгөөр үүсэх
  • Тээврийн хэрэгсэлтэй харьцах үеийн
  • Гадны нөлөөллийн гэнэтийн осол
Даатгалын үнэлгээ, хураамж
  • Даатгалын үнэлгээг даатгуулагч өөрөө тогтоох бөгөөд үнэлгээний доод хязгаар нь 500,000 төгрөг байна.
  • Даатгалын хураамжийг даатгуулагчийн ажил мэргэжил, эрсдлийн түвшин, даатгалын үнэлгээ зэргээс хамааруулан харилцан тохиролцож тооцно.
Даатгалын нөхөн төлбөр

Даатгалын үнэлгээнээс дараахь хувиар нөхөн төлбөр олгоно.Үүнд:

  • Даатгуулагч нас барсан эсвэл хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг даатгалын үнэлгээнээс 100%-иар тооцож олгоно.
  • Хөдөлмөрийн чадвараа хагас болон түр алдсан тохиолдолд хөдөлмөрийн яадвар алдсан хувиас хамааруулан 40%-80%-иар тооцон олгоно.